EN FI

Minulla on kolmenkymmenen vuoden kokemus liike-elämään liittyvien riitojen ratkaisemisesta välimiesmenettelyssä, tuomioistuimessa ja vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa.

Keskittyäkseni toimimiseen riippumattomana välimiehenä ja sovittelijana kotimaisissa ja kansainvälisissä riidoissa perustin vuonna 2020 oman toimistoni toimittuani sitä ennen kahdenkymmenen vuoden ajan osakkaana Roschier Asianajotoimisto Oy:ssä. Olen lisäksi käytettävissä asiantuntijana Suomessa ja ulkomailla käytäviä välimiesmenettelyjä ja oikeudenkäyntejä varten sekä oikeudellisten riskien hallintaan.

Minulla on kokemusta yli 200:sta merkittävästä riidasta asiamiehenä tai välimiehenä. Niihin kuuluu monia erityisen merkittäviä ja taloudelliselta arvoltaan suuria asioita, jotka ovat liittyneet energia-alaan, rakentamiseen, osakassopimuksiin, tuotevastuuseen, arvopaperimarkkinoihin ja yritysjohdon vastuukysymyksiin, sekä laaja kirjo erinäisiä sopimuserimielisyyksiä liittyen muun ohella yrityskauppoihin, pääomasijoittamiseen, jakelusopimuksiin sekä IT- ja telekommunikaatioalaan.

Olen osallistunut vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien kehittämiseen Suomessa ja kansainvälisesti ja ollut jäsenenä Keskuskauppakamarin välimieslautakunnassa ja Suomen Asianajajaliiton sovittelulautakunnassa.

Tällä hetkellä olen Suomen nimeämä jäsen Kansainvälisen Kauppakamarin välitystuomioistuimessa. Työkieleni ovat suomi, englanti, ruotsi, ranska ja saksa.

palvelut

Välimiesmenettely

Toimin sekä osapuolen nimeämänä riippumattomana välimiehenä että ainoana välimiehenä ja puheenjohtajana kotimaisissa ja kansainvälisissä riidoissa. Kokemukseni välimiesmenettelystä asiamiehenä ja välimiehenä kattaa useiden eri maiden lakien ja sääntöjen mukaisia menettelyjä, kuten Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan, ICC:n, Tukholman kauppakamarin, Sveitsin ja UNCITRALin säännöt, nopeutetut välimiesmenettelyt ja lakiin perustuvat välimiesmenettelyt (vähemmistoosakkeiden lunastus julkisissa yhtiöissä).

Ennen nimeämistäni Kansainvälisen Kauppakamarin välitystuomioistuimeen vuonna 2018 toimin viisi vuotta Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan hallituksessa vuosina 2013-2018. Olen osallistunut aktiivisesti ICC:n työhön jo pitkään ja johdin ICC Arbitration and ADR komission Suomen ryhmän työtä vuosina 2012 - 2018. Minulla on vuosien varrella ollut monia muita kansainväliseen välimiesmenettelyyn ja oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä luottamustehtäviä. Olen kirjoittanut aiheesta lukuisia tieteellisiä artikkeleita ja muita julkaisuja. Suomen välimiesmenettelylakia koskeva vertaileva tutkimukseni julkaistiin Pariisissa vuonna 1997. Olen ollut usein puhujana kansainvälisissä konferenssesissa ja yhtenä luennoitsijoista Keskuskauppakamarin välimieskoulussa sen käynnistämisestä alkaen vuonna 2015.

Sovittelu

Sovittelu on tehokas keino ratkaista riitoja rakentavassa hengessä nopeasti ja luottamuksellisesti. Sovittelu on strukturoitu neuvotteluprosessi, jossa puolueeton kolmas taho, sovittelija, auttaa osapuolisia pääsemään erimielisyyksistään sovinnolliseen ratkaisuun. Sovittelu voi perustua erilliseen sitä koskevaan sopimukseen tai se voidaan toteuttaa erityisten sääntöjen mukaan, kuten ICC:n,  Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan  tai Suomen Asianajajaliiton sovittelusääntöjen mukaan.

MInulla on ollut keskeinen rooli sovittelun kehittämisessä vaihtoehtoisena riidanratkaisukeinona liikejuridiikan alueella Suomessa. Olin jäsenenä Suomen Asianajajaliiton nimeämässä työryhmässä joka valmisteli Suomen Asianajajaliiton sovittelusäännöt vuonna 1998, ja olen osallistunut siitä lähtien sovittelijoiden kouluttamiseen perus-, jatko ja edistyneellä tasolla. Sain ensimmäisen sovittelijakoulutukseni Harvardin yliopiston kouluttajien ohjauksessa vuonna 1997 ja olen siitä lähtien kehittänyt taitojani jatkokoulutuksissa, mukaan lukien englantilaisen Centre for Effective Dispute Resolutionin (CEDR) sovittelukouluttajille järjestetty koulutus. Olen käytettävissä toimimaan sovittelijana sekä kotimaisissa että kansainvälisissä asioissa. Sovittelukokemukseni kattaa sekä toimimista sovittelijana että asiamiehenä sovitteluissa, mukaan lukien ICC:n sääntöjen mukaiset sovittelut.

Asiantuntijalausunnot

Laajakantoisissa kansainvälisissä välimiesmenettelyissä ja rajat ylittävissä oikeudenkäynneissä on toisinaan  tarvetta erilaisiin oikeudellisiin kysymyksiin liittyvälle riippumattomalle asiantuntemukselle. Tällaiselle asiantuntemukselle saattaa olla tarvetta meneillään olevassa tai uhkaavassa riidassa myös riskienhallintaa tai vaihtoehtoisten ratkaisumallien arviointia varten.

Minulla on kokemusta liikeyritysten avustamisesta hyvin monenlaisissa oikeudellisen riskienhallinnan kysymyksissä liittyen kaupallisiin, hallinnollisiin ja rikosoikeudellisiin menettelyihin Suomessa ja ulkomailla. Näissä asiakokonaisuuksissa on ollut kyse muun ohella arvopaperimarkkinoihin, yhtiöoikeuteen, pitkien liikesuhteiden kriisitilanteisiin, johdon ja asiantuntijoiden vastuuseen sekä epäiltyihin väärinkäytöksiin liittyvistä asioista. Vuosien varrella olen lisäksi antanut asiantuntijalausuntoja eri maiden tuomioistuimille riidoissa, joilla on ollut liityntöjä Suomeen.

CURRICULUM VITAE

Työkokemus

 • Asianajotoimisto Taivalkoski Oy, osakas (2020-)

 • Roschier Asianajotoimisto Oy (1991-2020), osakas (2000-2020), Suomen riidanratkaisupraktiikasta vastaava osakas (2012-2019), hallituksen jäsen (2011-2018)

Koulutus

 • Université Panthéon-Assas Paris II, DEA (1996)

 • University of Helsinki, LL.M. (1990)

Luottamustehtäviä

 • ICC International Court of Arbitration, jäsen (2018-)

 • ICC Commission on Arbitration and ADR, Suomen osaston vetäjä (2012-2018)

 • Keskuskauppakamarin välimieslautakunta, hallituksen jäsen (2013-2018)

 • Suomen Asianajajaliiton sovittelulautakunnta, puheenjohtaja (2007-2013)

 • Club Español del Arbitraje, Nordic-Baltic Section, hallituksen jäsen (2017-)

 • Suomen Asianajajaliiton eettinen valiokunta (2010-2013)

 • CCBE:n tapaohjetyöryhmä, Suomen nimeämä jäsen (2008-)

 • Asianajajaoikeuden Kilta, sihteeri (2001-2017), hallituksen jäsen (2017-), varakiltavanhin (2019-)

 • IBAn UNIDROIT periaatteita koskevan työryhmän jäsen (2016)

julkaisuja

 • “Facilitation of Settlements by Arbitrators, Review of Methods and Techniques”

  P. Taivalkoski ja O. Toivonen, teoksessa the Austrian Yearbook on International Arbitration 2020

 • “Ensuring Enforceability of the Award against Challenges Based on Alleged Violation of Due Process”

  Spain Arbitration Review (Revista del Club Español del Arbitraje) 35/2019

 • “Den partsutsedda skiljemannens ställning: Myten om den partsutsedda skiljemannen"

  Det 41 Nordiska Juristmötet Helsingfors 24–25.8.2017, 2018

 • “Asianajajaoikeuden merkityksestä liikejuridisissa asioissa”

  Defensor Legis 2/2017

 • “Asianajajaosakeyhtiön osakkaan lakiin perustuva henkilökohtainen vastuu – Oikeusvertaileva katsaus”

  P. Taivalkoski ja M. Vammeljoki, Defensor Legis 5/2016

 • “The Courts and Bar Association as Drivers for Mediation in Finland”

  P. Taivalkoski ja A. Pynnä, teoksessa C. Esplugues & L. Marquis (toim.), New Developments in Civil and Commercial Mediation – Global Comparative Perspectives, Springer, 2015

 • “Professional secrecy of Lawyers in Finland” 

  P. Taivalkoski ja J.Vuori, teoksessa the Bar of Brussels (ed), Professional secrecy of Lawyers in Europe, Cambridge University Press, 2013

 • Suomea koskeva luku teoksessa “EU Mediation Law and Practice”,

  G. De Palo and M. B. Trevor (toim.), Oxford University Press, Oxford, 2012

 • “Uudistetut UNCITRALin välimiesmenettelysäännöt”

  P. Taivalkoski ja P. Airas, Defensor Legis 4/2011

 • “Asset Tracing & Recovery in Finland”

  P. Taivalkoski ja P. Airas (née Puusaari), teoksessa B. H. Klose (toim.), Asset Tracing & Recovery, The FraudNet World Compendium, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin, 2009

 • “Enforcement of Arbitral Awards, in Law and Practice of Arbitration in Finland”

  toim. M. Savola, Hakapaino Oy, 2004

 • “La jurisprudence finlandaise retient une conception large de l’arbitrabilité en droit des sociétés, note sous Cour supreme finlandaise”

  (KKO:n välityskelpoisuutta koskevan ratkaisun 2003:45 kommentaari), Revue de l’arbitrage, 2003 II

 • “Riidanratkaisulausekkeista kansainvälisissä sopimuksissa”

  Defensor Legis 4/2001

 • “Finland Attachment of assets”

  P. Taivalkoski ja T. Salisma, teoksessa L. W. Newman (toim.), Attachment of assets, Juris publishing, New York, 2001

 • “Inlösen av minoritetsaktier i ett börsbolag enligt den finska aktiebolagslagen”

  Nordisk tidskrift for selskabsret, 2000:3/4

 • “Asianajajan eettiset säännöt ja sovintomenettely”

  P. Taivalkoski ja. Wallgren, Defensor Legis 4/2000

 • “Osakeyhtiölain mukaisesta vähemmistöosakkeiden lunastuksesta pörssiyhtiössä”

  Defensor Legis 6/1998

 • “Sovellettavasta laista kansainvälisessä välimiesmenettelyssä”

  Defensor Legis 2/1998

 • “Le nouveau droit finlandais de l’arbitrage international”

  (Vertaileva tutkimus Suomen vuoden 1992 välimiesmenettelystä annetusta laista), teoksessa “Recherche sur l’arbitrage en droit international et comparé”, L.G.D.J., Paris, 1997

yhteystiedot

Petri Taivalkoski

Asianajaja, Helsinki

Välimiesmenettely, sovittelu, oikeudelliset arviot

+358 10 200 9120

+358 40 769 8237

petri@taivalkoski.com